Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > Νέες προσλήψεις ιατρών για την Αυτοτελή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη Σύρο

Νέες προσλήψεις ιατρών για την Αυτοτελή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη Σύρο

Το Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθµό του Επιµελητή Β΄:

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευµονολογίας-Φυµατιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας (για την Αυτοτελή Μονάδα αυξηµένης φροντίδας)

Αριθμός Θέσεων: 2

Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ.

2. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος.

3. Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση Ιατρικής ειδικότητας.

Β. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Για κάθε διεκδικούµενη θέση ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστή
αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν

1.Αίτηση-δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στον ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο των ∆.Υ.Πε και των Νοσοκοµείων ή
χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση –
δήλωση συµπληρώνεται µε ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε
άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαιτούµενα στοιχεία
δεν γίνονται δεκτές.

2.Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστηµίου κράτους µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσηµης µετάφρασης. Σε περίπτωση
πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του
ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσηµης µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της
απόφασης ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ.

3.Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος.

4.Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

5.Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος
άσκησής της.

6.Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

7.Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόµιµης απαλλαγής, όπου είναι
απαραίτητη.

8.Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισµό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα
εξής:

(α). ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ η σε αντίθετη περίπτωση
ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης
υπηρεσίας,

(β). ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ πριν από την συµπλήρωση δυο (2)
χρόνων από το διορισµό του η σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε ( 5)
χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής του

(γ). ότι έχει συµπληρώσει δυο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε οµοιόβαθµη µε την
κρινόµενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.

9. Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν µέχρι 31-12-2017, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου
για διορισµό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ ή ότι έχει
υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση
θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, µέχρι τη λήξη
προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

10. Βιογραφικό στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του
υποψηφίου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.8 του
άρθρου 37 του Ν.2519/97 (Φ.Ε.Κ 165 Α΄). Εκτός από αυτά ο υποψήφιος µπορεί να
συµπληρώσει το βιογραφικό σηµείωµα µε κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί
ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συµβούλιο κρίσης.

11. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό
σηµείωµα, απαιτείται η υποβολή επίσηµων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

12. Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου
περιληπτικά. Ανάτυπα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά
στα οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και
µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα.

13. Οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση
γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται µετά από εξετάσεις ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ) κατά οριζόµενα στην
∆/10424/31-3-1993 (Φ.Ε.Κ 263 Β΄) υπουργική απόφαση.

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο
ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

14. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν
µεταφραστεί επίσηµα στην ελληνική γλώσσα από τις αρµόδιες προς τούτο αρχές της
ηµεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα
πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο
πτυχίο ή πιστοποιητικό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση –δήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Γ.Ν Σύρου
«Βαρδάκειο & Πρώϊο» Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 84100 ΣΥΡΟΣ, σε τρία αντίγραφα µέσα σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 11/08/2017 έως και 30/08/2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά, µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά
στο Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» µε συστηµένο δέµα ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς µέσα
στην ορισθείσα προθεσµία. Το εµπρόθεσµο της αίτησης – δήλωσης προκύπτει από την
ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου ή από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία
ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες από το Τµήµα
∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Γ.Ν Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τηλ. 22813-60530.

Η απόφαση –προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3861/2010 και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά
τόπους Ιατρικούς Συλλόγους ενώ αποστέλλεται και στην 2η ∆.Υ.Πε Πειραιώς & Αιγαίου
προκειµένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο της.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien