Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΝΑΞΟΣ > Καμία εργαστηριακή ανάλυση νερού στη Νάξο από τον Δήμο για 5 μήνες το 2014 και για έναν ολόκληρο χρόνο το 2016

Καμία εργαστηριακή ανάλυση νερού στη Νάξο από τον Δήμο για 5 μήνες το 2014 και για έναν ολόκληρο χρόνο το 2016

Aπό το CycladesVoice

Έντονο προβληματισμό, αλλά και εύλογη ανησυχία δημιουργούν τα συμπεράσματα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από τον έλεγχο που άσκησε στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά τα έτη 2014 έως και 2016 και γνωστοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βασίλης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιοφωνικό σταθμό Aegean Voice 107.5 στην εκπομπή «Εκατέρωθεν» με τη Δανάη Μαύρου.

Ο έλεγχος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 7 Οκτωβρίου 2016 καταγγελίας – αναφοράς του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας, Βασίλη Βρούτση και του δημοτικού συμβούλου και Γραμματέα εκείνη την περίοδο του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αντώνη Βασαλάκη.

Όπως, μεταξύ άλλων, διαπιστήθηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε:

«Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δεν πραγματοποίησε κατά το έτη 2014 έως και 2015 το σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων που αναγράφονταν στα εγκεκριμένα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία προγράμματα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της αριθ. Υ2/2600/2001 Κ.Υ.Α. για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ίσχυε τότε. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις διαπιστώσεις της παρούσης, βάσει των στοιχείων που προσκομίστηκαν προέκυψε ότι:

α) κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο σαράντα οκτώ (48) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της δοκιμαστικής παρακολούθησης (έναντι των 103 πού είχαν προγραμματιστεί) και δεκαεπτά (17) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 31 που είχαν προγραμματιστεί). Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του εν λόγω έτους δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες (ήτοι επί πέντε συνεχόμενους μήνες), εν αντιθέσει με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.

β) Κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν είκοσι έξι (26) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της δοκιμαστικής παρακολούθησης (έναντι των 103 που είχαν προγραμματιστεί για το έτος 2014) και μόλις δύο (2) αναλύσεις για το σύνολο των παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 31 που είχαν προγραμματιστεί για το έτος 2014) και

γ) Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν σαράντα τρεις (43) αναλύσεις των παραμέτρων της δοκιμαστικής παρακολούθησης και δεκατέσσερα (14) αναλύσεις των παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης (έναντι των 103 και των 31 που είχαν προγραμματιστεί αντιστοίχως). Οι ανωτέρω έλεγχοι του νερού διενεργήθηκαν από τον Αύγουστο του έτους 2016 έως το τέλος του έτους, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος πέντε μηνών και δεν προέκυψαν στοιχεία για την παρακολούθηση της ποιότητας τον νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κατά το χρονικό διάστημά από τον Αύγουστο του έτους 2015 έως και τον Ιούλιο του έτους 2016 ήτοι για ένα ολόκληρο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για το έτος 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν σε εξέλιξη ο παρών έλεγχος, παρουσιάστηκε αυξημένη συχνότητα δειγματοληψιών για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη των ετών 2014-2016. (77% των προγραμματισθέντων αναλύσεων για τη δοκιμαστική, παρακολούθηση και το 71% αντιστοίχως για την ελεγκτική παρακολούθηση), εντούτοις και πάλι δεν τηρήθηκε πλήρως το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επιπλέον μολονότι σε τριάντα τρία (33) πιστοποιητικά αναλύσεων δειγμάτων των ετών 2014-2016 παρουσιάστηκε μη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια ορισμένων πυρομέτρων παρακολούθησης της ποιότητας τον νερού (κυρίως μικροβιολογικών), δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για: i) τις ενέργειες και τα μέτρα πού έλαβε ακολούθως ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω αναφερόμενης Κ.Υ.A. και ii) τις υγειονομικές αναγνωρίσεις των συστημάτων ύδρευσης που διενεργήθηκαν κατά την τριετία 2014-2016 από τον εν λόγω Δήμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 9 της Υγ. Διάταξης αριθ. Γ3α/761/1968 (ΦΕΚ 189/Β) και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

Όσον αφορά στην απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προέκυψε ότι κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 δεν εφαρμόστηκαν ορθά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Υγειονομικής Διάταξης ΥΜ/5673/1957, αφενός ως προς τη συχνότητα και τον απαιτούμενο αριθμό ελέγχου τον υπολειπόμενου χλωρίου στο δίκτυο και αφετέρου ως προς το όριο των 0,2 mg/Ι πού έπρεπε να διασφαλίζεται στα ακρότατα σημεία τον δικτύου υδρεύσεως.

Καθώς οι συγκεντρώσεις του υπολειπόμενου χλωρίου που μετρήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ήταν κατά την πλειονότητά τους πολύ μικρότερες του ανωτέρω ορίου, οι υπεύθυνοι όφειλαν σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 της Υγειονομικής Διάταξης, να διενεργήσουν έρευνα προς εξεύρεση των αιτιών της μη επαρκούς παρουσίας ελευθέρου χλωρίου. Εντούτοις από τις καταχωρήσεις στα βιβλία μετρήσεων τον υπολειπόμενου χλωρίού, δεν προέκυψε τήρηση των ανωτέρω.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο του έτους 2014, καθώς επίσης από τον Σεπτέμβριο του έτους 2015 έως και τον Ιούνιο του έτους 2016. ήτοι για χρονικό διάστημα δεκατριών συνολικά μηνών, δεν είχε οριστεί υπεύθυνο άτομο για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και τη συντήρηση τον εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΥΜ/5673/57Υγειονομικής Διάταξης και δεν έγινε καταγραφή μετρήσεων της συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου στα σχετικά βιβλία (ήτοι δεν διενεργήθηκε έλεγχος της απολύμανσης του πόσιμου νερού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ).

Ως προς τις πηγές υδροδότησης ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δεν είχε εφοδιαστεί με άδεια χρήσης νερού από όλες τις πηγές υδροληψίας που χρησιμοποιούσε κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στις διαπιστώσεις της παρούσης, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του Ν. 3199/2003.

Επιπλέον, κατά το έτος 2016, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την αριθ. 258/08-07-2016 απόφαση του, προέβη σε μη σύννομη ανάθεση τη εκτέλεσης των εργαστηριακών αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εργαστήριο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της Μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς δεν ήταν διαπιστευμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της αριθ. Υ2/2600/2001 Κ.Υ.Α.»

Ο Βασίλης Βρούτσης, με αφορμή και την πρόσφατη καταγγελτική ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας» με την οποία κατέρχεται ως υποψήφιος δήμαρχος Νάξου, μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο, ασκώντας κριτική στη δημοτική πλειοψηφία και επισημαίνοντας πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι η συντήρηση των δημοτικών υποδομών.

Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας Δήμος που σέβεται το δημόσιο χρήμα είναι να συντηρήσει τις υποδομές, που ήδη έχει, επισήμανε ο κ. Βρούτσης.

Το να μιλάς για νέες υποδομές τη στιγμή που δεν μπορείς να συντηρήσεις αυτές που έχεις είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να προσεχτεί από όλους, πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα πως μέλημα της «Δύναμης Δημιουργίας» και του ίδιου εφόσον εκλεγεί δήμαρχος, θα είναι η προστασία και η συντήρηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν και παράλληλα να πάμε στις νέες υποδομές που χρειάζονται στον αθλητισμό και γενικότερα.

Ακούστε αναλυτικά τι είπε ο Βασίλης Βρούτσης


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien