Aigaio365 > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ > 3,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η οικειοθελής δήλωση εισοδημάτων – Τα κέρδη του ελληνικού δημοσίου

3,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η οικειοθελής δήλωση εισοδημάτων – Τα κέρδη του ελληνικού δημοσίου

Το αστρονομικό ποσό των 3,7 δισ. ευρώ έχουν αποκαλύψει οικειοθελώς χιλιάδες φορολογούμενοι στο πλαίσιο του μέτρου που έχει εξαγγείλλει το ΥΠΟΙΚ για τα αδήλωτα εισοδήματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους όσοι έχουν προσέλθει οικειοθελώς στις εφορίες δηλώνουν από 100 ως 300 χιλιάδες ευρώ.

Τα οφέλη θα είναι σημαντικά και είναι ενδεικτικό ότι από την εκκαθάριση του περίπου 80% των φακέλων που αφορούν στα 3,7 δις ευρώ, έχουν βεβαιωθεί 316 εκατ. Ευρώ κι έχουν εισπραχθεί περίπου 200 εκατ. Ευρώ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος συντελεστής πρόσθετων φόρων υπολογίζεται στο 12% και απομένοντας ένα 20% των παραπάνω περιπτώσεων, εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν ως και 400 εκατ. Ευρώ.

Η παράταση της ρύθμισης λήγει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στη ρύθμιση για την υποβολή των δηλώσεων μπορούν να υπαχθούν οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις, ή έχουν υποβάλλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση , και οι οποίοι μπορούν από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 31/05/2017 να υποβάλλουν αρχικές, ή τροποποιητικές ,χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Οι δηλώσεις που μπορούν να υποβληθούν αφορούν (ενδεικτικά):

· Φόρο εισοδήματος και ΦΜΥ.

· Φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

· Φόρο κληρονομιών, δωρεών ,γονικών παροχών και φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

· Τέλος επιτηδεύματος.

· Φόρος Πολυτελείας.

· Τέλη Xαρτοσήμου.

· Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών.

· ΕΝΦΙΑ.

· Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

· Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.

· Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος κλπ.

· Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στη ρύθμιση μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις, που αφορούν φόρο τέλους ή εισφορά, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ), με την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι την 30/09/2016,ανεξάρτητα εάν έχει παραγραφεί ή όχι η σχετική υποχρέωση.

Ποιες περιπτώσεις δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

· Στις περιπτώσεις στις οποίες μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη βουλή (12/12/2016) , έχουν κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΔ ως προς φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές.

· Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή τις φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό.

· Στις δηλώσεις φορολογίας με τις οποίες δηλώνεται ζημιά της χρήσης.

· Στις περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εκτός ρύθμισης βρίσκονται όλες εκείνες οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου ή των προστίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κι έχουν πάρει το δρόμο τους είτε προς την ΔΕΔ ,είτε προς τα διοικητικά δικαστήρια.

Οι δηλώσεις , υποβάλλονται κατά περίπτωση ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Με την υποβολή τους, διενεργείται άμεσα διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής ή και του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής και ο υπολογισμός του τόκου όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 53 του Ν.4174.

Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφ άπαξ ,εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί και σε ρύθμιση με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωση ή τις δηλώσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αδήλωτων εισοδημάτων και δεν πληρώσει εντός των 30 ημερών ή ρυθμίσει το φόρο που προκύπτει στην πάγια ρύθμιση και την απωλέσει, εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Επίσης για την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58 Α και 59 του 4174/2013 ( διορθωτικός προσδιορισμός φόρου εισοδήματος , πρόστιμο ΦΠΑ 50%, παρακρατούμενοι φόροι, πρόστιμο 50%) ή του άρθρου 7 του 4337 /2015 ή του άρθρου 6 του Ποινολογίου (Ν 2523/1997) επανέρχονται όλα, τόσο προς τις διοικητικές όσο και τις ποινικές διατάξεις και η δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα του δημοσίου για την έκδοση πράξεων σε όσους δεν τηρούν τα ανωτέρω, παραγράφεται μετά από τρία χρόνια.

Εάν με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 46 του ΚΦΔ, έχει η διοίκηση προβεί στη λήψη μέτρων για να διασφαλίσει την είσπραξη φόρων, αυτά αίρονται μόνον κατόπιν ελέγχου εφόσον δεν προκύψει διαφορά με τις υποβληθείσες δηλώσεις και αφού πρώτα καταβληθεί το σύνολο της οφειλής.

Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά και στις περιπτώσεις που έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων , εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού;

– Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι και την 31/05/2017 ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής υπηρεσιών.

– Στην περίπτωση που η εντολή ή η πρόσκληση παροχής υπηρεσιών κοινοποιηθεί μετά την 12/12/2016 και μέχρι 31/05/2017, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης .

Η φορολογική διοίκηση μπορεί να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμού φόρου, μετά την πάροδο των 90 ημερών.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις για τα αντικείμενα που αναγράφονται στην εντολή και μετά την πάροδο των 90 ημερών και μέχρι 31/05/2017.

Εδώ όμως έχουμε δυο περιπτώσεις :

– Εάν δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 15 %.

– Εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου, ο πρόσθετος φόρος είναι 30 %.

Στην περίπτωση που στις 12/12/2016, ημέρα κατάθεσης του νόμου στη Βουλή, έχει γίνει ήδη κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή παροχής πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις εντός 60 ημερών από 22/12/2016 έως 19/02/2017.

Σε αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής πρόσθετου φόρου είναι 13%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εφορίες μπορούν να κοινοποιήσουν τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου, μόνο μετά την πάροδο των 60 ημερών. Πάλι, και σε αυτήν την περίπτωση, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 15% και 30% αντίστοιχα, ως την προηγούμενη παράγραφο.

Στην περίπτωση τώρα που στις 12/12/2016 έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων , ο ελεγχόμενος δύναται να επιβάλει τις δηλώσεις εντός 30 ημερών από τις 22/12/2016.

Η εφορία μπορεί να κοινοποιήσει οριστικές πράξεις, μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών ,λαμβάνοντας υπ όψιν τυχόν υποβληθείσες δηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ορίζεται σε 25 %.

Ποιος είναι ο φόρος που καλούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να πληρώσουν;

Εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή, (ο υπολογισμός γίνεται με τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το έτος της δήλωσης) υπολογίζεται πρόσθετος φόρος επί του κύριου φόρου που οφείλεται, κι αυτός είναι 8% εάν ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση έως 31/03/2017, 10% εάν οι δηλώσεις υποβληθούν στις 31/05/2017.

Επιπλέον επί του πρόσθετου φόρου υπάρχει συντελεστής αναπροσαρμογής που κυμαίνεται από 0% έως 25%.

Έστω φορολογούμενος μη μισθωτός, θέλει να δηλώσει τα επιπλέον εισοδήματα, χρήσης 2005 (οικονομικό έτος 2006).

Το αδήλωτο εισόδημα ανέρχεται σε 140.000 €,ενώ αρχικά είχε δηλώσει 30.000 €.

Στην περίπτωση που πριν τις 12/12/2016 έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου, ή πρόσκληση για παροχή πληροφοριών, για το ίδιο ποσό του ως άνω παραδείγματος , τις 140.000 € ,

Κύριος φόρος = 56.000 €

Πρόσθετος φόρος =56.000 * 13% = 7.280 €

Αναπροσαρμογή = 7.280 * 15% = 1.092 €

Σύνολο 64.372 €,

Η δε δήλωση θα πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του νόμου 4446/2016.

Το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ) έχει κοινοποιήσει πληθώρα προσκλήσεων με δικαστικό κλητήρα, συστημένες επιστολές, ακόμα και με e mails και μάλιστα σε σημείο τέτοιο, όπου σε κάποιες από αυτές να ξεχνούν να σημειώσουν τα στοιχεία του παραλήπτη (έστω το ΑΦΜ) και να του αναφέρουν ότι έχει επιλεγεί για μερικό επιτόπιο έλεγχο φορολογίας κεφαλαίου.

Πηγή: neaselida.newsΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien