Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας

Νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας προωθεί την άμεση νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων, που κατασκευάστηκαν από δημόσιο φορέα κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

* Λιμάνια

* Προβλήτες

* Ή άλλες συναφείς κατασκευές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από δημόσιο φορέα (π.χ. νομαρχίες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους, κοινότητες, λιμενικές αρχές) και παραδόθηκαν σε κοινή χρήση προς το δημόσιο.

Διαβάστε αναλυτικά όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο:

1. Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013, σε λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, που δεν κατασκευάστηκαν νομίμως έως την 29η-4-2013, από φορείς του Δημοσίου, που έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), θεωρούνται νόμιμες από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης λιμένα, η οποία συνοδεύεται από:

α) τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου,

β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500,

γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και

δ) τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους για τα προαναφερθέντα προγράμματα (Master Plan, Π.Ε.Α.Λ.).

2. Αν από την κείμενη νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) ή του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), τα έργα της παρ. 1 θεωρούνται νόμιμα από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) της παρ. 1 καθώς και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους των έργων.

Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν κωλύεται από τη μη ύπαρξη οριοθετημένων ζωνών αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας ή εξομοιούμενης με λιμένα, υπό τις προϋποθέσεις: α) εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ή εξομοίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 αντίστοιχα του ν. 2971/2001, μετά την προηγούμενη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών και β) την ολοκλήρωσή της μέχρι την 1η-1-2020.

3. Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης για τα έργα των παρ. 1 και 2 για το χρονικό διάστημα πριν την εκκίνηση της διαδικασίας νομιμοποίησης θα εξακολουθεί να οφείλεται. Η εξόφλησή της μπορεί να γίνει:

α) εφάπαξ, με καταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού,

β) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ο αριθμός των δόσεων και τα λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

4. Εκκρεμείς διαδικασίες νομιμοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, μπορούν να ανασταλούν, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων προς το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, και να υπαχθούν στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3.

5. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε υφιστάμενα έργα των παρ.1 και 2, η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου με την επίβλεψη της κατά περίπτωση αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν εισήγησης της οικείας Λιμενικής Αρχής και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προσωρινής αποκατάστασης δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Η εκτέλεση των μόνιμων έργων διενεργείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

6. Η νομιμοποίηση ή η διατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, που κατασκευάσθηκαν από φορείς του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την κατάταξη του λιμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διενεργείται από το φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των παρ. 1, 2 και 5 του παρόντος κοινοποιείται στις αρμόδιες κατά τόπον Διευθύνσεις της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με επιμέλεια του φορέα διαχείρισης λιμένα, κοινοποιείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρ. 6 του παρόντος.

8. Οι φορείς διαχείρισης Λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

9. Οι εγκαταστάσεις του παρόντος άρθρου ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διαχείρισή τους ανήκει στο φορέα διαχείρισης λιμένα.

Κωνσταντίνα ΑνάγνουΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien