Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΕΣΠΑ: 19 πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΕΣΠΑ: 19 πιο συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αναλυτικά ακολουθούν οι ερωτήσεις και απαντήσεις όπως αυτές δημοσιεύονται στο σχετικό αρχείο που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια:

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΙΔ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1. Στις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί π.χ. τουριστική υποδομή, οι αμοιβές των μηχανικών που προκύπτουν από Τ.Π.Υ. προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μπορούν να κριθούν ως επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση;

Προτεινόμενη απάντηση: Δαπάνες που δεν έχουν τιμολογηθεί στο δικαιούχο (ΑΦΜ) της επένδυσης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

2. Σε σχέση με τα αρχικά δηλωθέντα αποδεικτικά στοιχεία από την υποβολή όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, οι εταίροι/μέτοχοι μιας επιχείρησης είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τις καταθέσεις από τους λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί, ή θα υπάρχει ευελιξία;

Προτεινόμενη απάντηση: Η καταβολή για την αύξηση του κεφαλαίου γίνεται από λογαριασμούς των εταίρων/μετόχων και σύμφωνα με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή για τον τρόπο εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

3. Γίνεται δεκτή τμηματική αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου για τους σκοπούς της επένδυσης;

Προτεινόμενη απάντηση: Γίνεται δεκτή τμηματική αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την τελική επαλήθευση της επένδυσης.

4. Κατά την αρχική καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου δεν έγινε αναφορά στο σκοπό (κάλυψη ιδ. συμμετοχής για τη δράση). Μπορεί να γίνει μεταγενέστερα;

Προτεινόμενη απάντηση: Ναι, μπορεί να γίνει μεταγενέστερα και ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρακτικό Δ.Σ. ή Γ.Σ. κλπ).

5. Εταίρος και διαχειριστής σε πολυπρόσωπη ΙΚΕ ο οποίος διαθέτει ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα πολιτικού μηχανικού, προτίθεται να αναλάβει μέρος της κατασκευής της τουριστικής μονάδας. Υπάρχει κάποιος περιορισμός από το πρόγραμμα;

Προτεινόμενη απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός από το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και οι όροι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης.

6. Η καταβολή του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να είναι ανάλογη των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία ή μπορεί να καταβληθεί από τον ένα εταίρο;

Προτεινόμενη απάντηση: Τα ποσά της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθούν από όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους, ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία.

7. Σε ποια φάση υλοποίησης της επένδυσης πιστοποιείται η καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής;

Προτεινόμενη απάντηση: Η ιδιωτική συμμετοχή ελέγχεται και πιστοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

8. Επενδυτικό σχέδιο έχει δηλωθεί με προϋπολογισμό 400.000Euro και δημόσια επιχορήγηση 200.000Euro, καθώς το ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης δεν επέτρεπε την καταχώρηση ποσού μη επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Τα τιμολόγια της επένδυσης θα ανέλθουν σε ποσό 450.000Euro. Σε αυτήν την περίπτωση, για την πιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής, η καταβολή ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ανέρχεται σε 200.000Euro ή 250.000Euro;

Προτεινόμενη απάντηση: Η πιστοποίηση της καταβολής ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από τον Ε.Φ. μέχρι το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής (50% ή 55%) που αφορά στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, ήτοι 200.000Euro.

9. Για τη δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών θα γίνουν δεκτές πληρωμές δαπανών από τα φυσικά/νομικά πρόσωπα/εταίρους πριν την έναρξη της επιχείρησης;

Προτεινόμενη απάντηση: Πληρωμές δαπανών από τα φυσικά/νομικά πρόσωπα/εταίρους που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της επιχείρησης δεν γίνονται αποδεκτές.

10. Ενταγμένη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που δεν θα προβεί σε κτιριακές δαπάνες επιθυμεί να συστεγαστεί με εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων. Επιθυμεί να επιδοτηθεί μόνο την αγορά οχημάτων που προορίζονται προς εκμίσθωση. Η συστέγαση των επιχειρήσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τη Δράση;

Προτεινόμενη απάντηση: Η συστέγαση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων δεν απαγορεύεται από την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης. Επίσης θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί τόσο οι χώροι άσκησης της επιδοτούμενης δραστηριότητας ενοικίασης αυτοκινήτων όσο και ο εξοπλισμός (π.χ. μηχανογραφικός εξοπλισμός, έπιπλα κ.λ.π.), οι δαπάνες προβολής/προώθησης (ιστοσελίδα, διαφημιστικά έντυπα), λογισμικά κ.λ.π.

11.Να εξηγηθεί επακριβώς τι εννοείται στην προσθήκη της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης στο Κεφαλ.10.1 «Εξαιρούνται του συγκεκριμένου περιορισμού τα επενδυτικά σχέδια που το φυσικό αντικείμενο δεν δύναται να πιστοποιηθεί και παραληφθεί τμηματικά και για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως στον προμηθευτή (π.χ. ναυπήγηση σκάφους).»

Προτεινόμενη απάντηση: Σε επενδυτικά έργα στα οποία το φυσικό αντικείμενο δεν μπορεί να παραληφθεί τμηματικά (π.χ. ναυπήγηση σκάφους) δύναται το αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές μέχρι το 80% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

12. Είναι εφικτή η αλλαγή Χρηματοδοτικού σχήματος στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στο επενδυτικό σχέδιο «κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής με 100% τραπεζικό δανεισμό» σε μεικτό χρηματοδοτικό σχήμα; Στην περίπτωση αυτή όπου το ποσό καλύπτει κατά 100% την ιδιωτική συμμετοχή με τραπεζικές καταθέσεις σε ποσοστό 20% και με δανεισμό κατά 80% αλλάζει η βαθμολογία του Επενδυτικού Σχεδίου;

Προτεινόμενη απάντηση: Η εν λόγω αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος γίνεται αποδεκτή. Κάθε αλλαγή Χρηματοδοτικού σχήματος η οποία επηρεάζει την βαθμολογία μιας πρότασης πρέπει να ελέγχεται κατά την εξέταση του αιτήματος. Η βαθμολογία του κριτηρίου Α2 κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής στην ανωτέρω περίπτωση δεν μεταβάλλεται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.

13. Σε περιπτώσεις ανέγερσης κτιρίου, για τις οποίες το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης αρκεί να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη;

Προτεινόμενη απάντηση: Το μισθωτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

14. Η νηολόγηση του σκάφους πρέπει να γίνει στον τόπο υλοποίησης ο οποίος έχει δηλωθεί στο επενδυτικό σχέδιο?

Προτεινόμενη απάντηση: Η νηολόγηση του σκάφους καθώς και ο ελλιμενισμός του μπορεί να γίνει και σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που έχει δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης της επένδυσης.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15. Επιτρέπεται η τροποποίηση του ΚΑΔ επένδυσης 55.20.11.03 – Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών σε ΚΑΔ επένδυσης 50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας.

Προτεινόμενη απάντηση: Κάθε προτεινόμενη αλλαγή ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να εντοπίζεται εντός της ίδιας κατηγορίας δραστηριότητας π.χ. 5.1.1. Κύρια =Ξενοδοχειακά Καταλύματα ή 5.1.2 Μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα και θα παραπέμπεται με εισήγηση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον δικαιούχο επαρκώς η αιτία της εν λόγω τροποποίησης.
Επισημαίνεται ότι, αλλαγή ΚΑΔ εντός διαφορετικής κατηγορίας δραστηριότητας ΚΑΔ π.χ. 5.1.1 Κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα σε 5.1.2 Μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα ή σε 5.2 Τουριστικά Γραφεία, δεν επιτρέπεται και θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης με αρνητική εισήγηση.

16. Εγκεκριμένη επιχείρηση για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και σκάφη μπορεί να υποβάλει αίτημα τροποποίησης και να συμπεριλάβει και δραστηριότητα καταλυμάτων με αντίστοιχες δαπάνες?

Προτεινόμενη απάντηση: Προσθήκη ΚΑΔ διαφορετικής κατηγορίας δραστηριότητας θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον δικαιούχο επαρκώς και θα παραπέμπεται στην Επ.Πα. κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου ΕΦ.

17. Υπό σύσταση ατομική επιχείρηση, η οποία έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα, μπορεί να συσταθεί ως ΙΚΕ με την προσθήκη 2 νέων εταίρων και την παραμονή του αρχικού εταίρου με μικρότερο ποσοστό;

Προτεινόμενη απάντηση: Μπορεί να συσταθεί ως ΙΚΕ με την προσθήκη 2 νέων εταίρων και την παραμονή του αρχικού εταίρου με μικρότερο ποσοστό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταίροι/μέτοχοι της νέας επιχείρησης θα αξιολογηθούν ως προς τα κριτήρια της εμπειρίας και της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής της επένδυσης, ούτως ώστε το ε/σ να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση κατάταξης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπονται μεταβολές εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης στις οποίες περιλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο/εταιρικό σχήμα η επιχείρηση (ΑΦΜ) ή οι εταίροι αυτής που προηγούμενα εκμεταλλεύονταν το ίδιο κατάλυμα (σήμα λειτουργίας). Σε κάθε περίπτωση το αίτημα τροποποίησης εξετάζεται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Επ. Παρακολούθησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΦ.

18. Μπορεί σε αλλαγή μετοχικής σύνθεσης να γίνει δεκτή η αποχώρηση των δύο εταίρων της Ο.Ε. (όπως υποβλήθηκε) και η είσοδος νέων εταίρων; Δηλαδή μπορεί να μεταβιβαστεί το δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης από τους προηγούμενους στους νέους εταίρους;

Προτεινόμενη απάντηση: Δύναται να γίνει αποδεκτή αυτή η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι εταίροι θα αξιολογηθούν ως προς τα κριτήρια της εμπειρίας και της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής της επένδυσης, ούτως ώστε το ε/σ να υπερβαίνει τη βαθμολογική βάση κατάταξης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπονται μεταβολές εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης στις οποίες περιλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο/εταιρικό σχήμα η επιχείρηση (ΑΦΜ) ή οι εταίροι αυτής που προηγούμενα εκμεταλλεύονταν το ίδιο κατάλυμα (σήμα λειτουργίας). Σε κάθε περίπτωση το αίτημα τροποποίησης εξετάζεται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Επ. Παρακολούθησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΕΦ.

19.Σε περίπτωση αλλαγής μετοχικής σύνθεσης (με αποχώρηση ενός εταίρου που αποδείκνυε την κάλυψη της Ιδ. συμμετοχής και διέθετε την εμπειρία), οι νέοι εταίροι θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά δυνατότητας κάλυψης της Ι.Σ. και εμπειρίας.

α) Σε ποια ημερομηνία θα πρέπει να αφορούν τα τραπεζικά υπόλοιπα ή η έγκριση/πρόθεση/σύμβαση δανείου;
β) τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας μέχρι ποια ημερομηνία θα υπολογίζονται;
Προτεινόμενη απάντηση:

α) Όσον αφορά σε Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων ή βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας τους, αυτά θα είναι της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε έγκριση/πρόθεση/σύμβαση δανείου αυτά θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης τροποποίησης.
β) Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας θα υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien