Aigaio365 > ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ > Δελτίο τύπου του Ν. Μανιού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δελτίο τύπου του Ν. Μανιού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δελτίου Τύπου Νίκου Μανιού, βουλευτή Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020

Η πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που υποβλήθηκε από τη χώρα μας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 28 Ιουνίου 2017. Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν σε:

1) Τροποποιήσεις που οφείλονται στα αποτελέσματα της διαβούλευσης του εθνικού θεσμικού πλαισίου υλοποίησης μέτρων δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 και αφορούν στα ακόλουθα μέτρα:

• Μ4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων»,

• Μ 6.1 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς»,

• Μ11 «Βιολογική Γεωργία»,

• Μ13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα».

2) Τροποποιήσεις που οφείλονται σε προσαρμογή αρχών κριτηρίων επιλογής, με στόχο την καλύτερη στόχευση των προσκλήσεων που θα πραγματοποιηθούν και αφορούν σε μέτρα όπως:

• Μ4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», με προσθήκη νέων αρχών κριτηρίων επιλογής:
α) την δυναμική της εκμετάλλευσης,
β) την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και
γ) το είδος επενδυτικής δαπάνης με προτεραιότητα στις σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, εγκατάσταση φυτειών.

Για τα συλλογικά σχήματα αγροτών προστέθηκαν αρχές κριτηρίων επιλογής:

α) ο παραγωγικός προσανατολισμός με προτεραιότητα στην αιγο-προβατοτροφία, στα
οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές
στην κλιματική αλλαγή),
β) το οικονομικό μέγεθος,
γ) η δυναμική του συλλογικού σχήματος,
δ) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων,
ε) η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας και
στ) η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

• Μ4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων», με προσθήκη δύο νέων αρχών σχετικά με την ωριμότητα
του επενδυτικού σχεδίου και την εξωστρέφεια της επιχείρησης.

3) Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σε δικαιούχους έως 50% της δημόσιας
ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, με ισόποση καταβολή εγγυητικής και
στα ακόλουθα μέτρα:

• Μ4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

• Μ4.3.2 «Έργα Αναδασμών»

• Μ4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου»

• Μ4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις»

• Μ4.4 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη
γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων»

• Μ8.3 &Μ8.4 «Στήριξη για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών σε δάση
από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»

• Μ8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση,
διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων».

4) Τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και των
χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας όπως:

• Μ4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», δυνατότητα
προσαύξησης ποσοστών ενίσχυσης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και μικρά
νησιά του Αιγαίου μέχρι και 90%.

• Μ6.2 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε
αγροτικές περιοχές» με προσαύξηση επιπλέον κατά 4.000€ εφόσον η περιοχή
μόνιμης κατοικίας/έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε νησιά που έχουν πληγεί
ιδιαιτέρως από τη προσφυγική –μεταναστευτική κρίση.

• Μ8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων», μείωση της
ελάχιστης επιλέξιμης έκτασης για δάσωση από 5 στρέμματα σε 2 στρέμματα για τα
νησιά του Αιγαίου.

5) Διεύρυνση περιοχής παρέμβασης της δράσης 10.1.7 «Εναλλακτική
καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και προσθήκη της καλλιέργειας του ηλίανθου
στις κύριες καλλιέργειες.

6) Διεύρυνση περιοχών που κατανέμονται συγκεκριμένες φυλές που ενισχύονται
βάσει της δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων»

7) Ευρύτερος ορισμός βοσκοτόπου ως ακολούθως: «οι βοσκότοποι
περιλαμβάνουν εκτός από τις εκτάσεις που δύναται να χρησιμοποιηθούν για
βόσκηση ζώων και στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης,
φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, και
υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται
υδροχαρής βλάστηση».

8) Εισαγωγή νέας δράσης Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις
ελαιοκαλλιέργειες».

9) Εισαγωγή νέας δράσης Μ10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης
βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω
διάβρωσης», που αφορά στη ρύθμιση του χρόνου βόσκησης κατά τη διάρκεια του
έτους, η οποία επιφέρει αύξηση της φυτοκάλυψης του βοσκοτόπου και επομένως
μείωση του κινδύνου ερημοποίησης λόγω διάβρωσης του εδάφους και επιπλέον
επιτυγχάνεται αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του βοσκοτόπου και κατά
συνέπεια αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος. Η δράση αναμένεται να
έχει θετική επίπτωση και στη βιοποικιλότητα και στην κατάσταση διατήρησης των
οικοτόπων που βόσκονται.

10) Διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μ11 «Βιολογική Γεωργία». Οι
καλλιέργειες που προστίθενται είναι ροδιά, ακτινίδιο, ακρόδρυα, συκιά,
μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, καπνός, φυλλώδη λαχανικά–σταυρανθή/ βολβώδη
/καρότο/πατάτα.

11) Μείωση του ποσού ενίσχυσης του Μ13.2 «Ενίσχυση σε μειονεκτικές περιοχές»
μέχρι τη νέα οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών, με ενιαίο ποσό 95€/εκτάριο
και αύξηση του ποσού ενίσχυσης στις ορεινές περιοχές από 100€/εκτάριο στα
125€/εκτάριο στο όριο που προβλέπεται και στην εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο την
συγκράτηση των κτηνοτρόφων στις ορεινές περιοχές και με τον τρόπο αυτό την
ενίσχυση της κτηνοτροφίας.

Η εγκεκριμένη 1η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/egkekrimeno_paa_2014_2020_1h_tropopoihsh_compressed_2.pdf.Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien